Generelle betingelser & web betingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle leverancer af webløsninger, billeder, videoer, DTP og specialopgaver. Forretningsbetingelserne er ikke gældende for standard software – her henvises til licensbetingelserne.

Forretningsbetingelserne udgør, sammen med konkret projektbeskrivelse, og/eller anden skriftlig aftale som måtte være indgået, skulle der i de skriftlige aftaler (aftaleformular) være en konflikt med vores forretningsbetingelser, er det de skriftlig (aftaleformular) indgået aftaler der er gældende.

Media7 indgår rådgivnings-, projekt- og udviklingsaftaler (samhandelsaftaler) i henhold til individuelt forhandlet vilkår. Tilbud accepteres skriftligt af parterne.
Eventuelle ændringer i aftaleformularen skal for at være gyldige aftales skriftligt af parterne.

Med mindre andet er aftalt, bærer kunden det fulde ansvar for, at projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i aftaleformularen.

Det påhviler kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende projektet.Projektet udføres i samråd mellem parterne. Samråd foregår ved løbende kontakt mellem parternes kontaktpersoner.

Ændringer der ligger uden for aftaleformularens beskrevne rammer, faktureres på timebasis eller ved indgåelse af ny aftale.
Med mindre andet er aftalt, er kunden ansvarlig for samordning, organisering samt implementering af projektet inden for egen virksomhed/organisation. En navngiven person ved kunden skal fungere som kundens projektleder, med mulighed for at give bindende accept i forhold til projektet og aftaler med Media7.

Media7 har i forbindelse med projektets udførelse ret til at anvende underleverandører i det omfang det ikke er til unødig gene for kunden. I det omfang Media7 anvender underleverandører, påtager Media7 sig samme ansvar for disses arbejde, som om arbejdet var udført af Media7 selv.

Betaling
For nye kunder gælder betaling af 50% af det fulde beløb efter designgodkedelse, rest betales når webløsningen ligges online for test. Man betaler kun kr. 1195,- +moms pr. år i abonnement (dog ikke det første år) for hosting, opdateringer til kontrolpanelet, domæneafgift etc. Betales abonnementet ikke, fremsendes der 3 rykkere hvor der pålægges hhv. kr. 75,- / kr. 100,- i gebyr, derefter lukker vi for adgangen til siden og siden nedlægges indtil forholdne er bragt iorden. Alternativt sendes sagen til inkasso og beløbet inddrives. Efterfølgende genåbning koster kr. 795,- +moms. Hovedstolen forrentes i henhold til Rentelovens §3 stk.1. fra forfaldsdatoen indtil betaling sker.

Bemærk alle priser der er opgivet af Media7 er ekskl. moms.

Tilbagebetaling
Kunder har ikke krav på tilbagebetaling eller refusion af forudbetalte abonnementer, ved opsigelse af abonnement eller ved lukning som følge af misligholdt betaling.

Fortrolighed
Materiale til og fra kundens elektroniske postkasse er personligt og fortroligt. Media7 er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kundens elektroniske post. Kun udvalgt personale hos Media7 system-administration har adgang til mail-servere, og disse er afskåret fra at viderekommunikere til andet personale hos Media7.

Lovbrud
Media7 efterkommer kun myndighedshenvendelser, såfremt disse fremkommer som følge af dommerkendelser.
Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af dansk lovgivning ved sin anvendelse af Internettet. Kunden skal selv påse, at materiale der indlægges på hjemmesider, er lovligt og ikke tilsidesætter tredjemands rettigheder, Media7 retningslinier og copyrights.

Abonnementet
Abonnementet giver ret til adgang til CMS/mail. Kunden har adgang til indholdsprodukter på Media7 servere i det omfang, at disse ikke kræver særskilt betaling/abonnement.

Abonnementet forudbetales i 12 måneder. Kunden forpligtiger sig automatisk til en ny periode, hvis ikke abonnementet opsiges skriftligt 1 måned før sidste fakturadato på sidst fremsendte faktura. Media7 kan uden angivelse af grund opsige aftalen med en måneds varsel, dette sker skriftligt til kundens kontakt e-mail adresse.

Oplysningspligt
Alle kunder er forpligtiget til at oplyse Media7 om post adresse ændringer elektronisk via email pr. tlf. eller post. Hvis kunder flytter uden at give Media7 besked herom, vil der blive opkrævet seperat gebyr for at finde frem til kundens nye adresse.

Kunden skal snarest videregive registrerede fejl og mangler til Media7. Fejl og mangler indmeldt efter aflevering af et projekt udføres af Media7 uden beregning hurtigst muligt.
Viser det sig at fejlen ikke skyldes fejl i Media7's produkt, vil fejlen blive afhjulpet og faktureret på timebasis.

Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete projekt har kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse.

Rettigheder
Alle rettigheder til den tekniske udformning af projektet tilhører Media7.
Ophavsretten til grafisk udformning leveret af Media7 overgår i sin helhed til kunden, efter betaling for udførelsen.
Kunden opnår, efter fuld betaling af Media7's honorar og omkostninger, en ikke eksklusiv ret til egen brug af det udviklede.
Kunden opnår ingen ophavsret til projektets eventuelle kildekode eller udviklede metoder ved Media7 i forbindelse med projektets udførelse.

Betalingsfrister
Media7 kan tildele individuelle betalingsfrister, som er forskellige fra standardbetingelserne. Udebliver betaling er Media7 berettiget til at nedlukke forbindelsen uden yderligere påkrav. Dette gælder uanset, at kunden har forudbetalt abonnement for en periode, der rækker udover fakturaperioden. Media7 tilskriver rykkergebyrer på kr. 75,- for rykker 2 og kr. 100,- for rykker 3 + renter i henhold til renteloven.

Retningslinjer
Media7 fastlægger retningslinjerne for brug af hjemmesider på Media7 servere. Kunder, der efter Media7 skøn, tilsidesætter hensynet til de øvrige brugere af Internettet kan risikere, at deres adgang lukkes med øjeblikkelig virkning. Dette gælder ved oplægning af materiale på hjemmesider, indlæg i nyhedsgrupper eller misbrug af mailsystemer. Kunden erhverver i denne forbindelse ikke noget krav på Media7.

Ekstraordinære omkostninger
Kunder, der forårsager Media7 ekstraordinære omkostninger ved misbrug af mailsystemet til afsendelse eller relay hosting af mail-spam eller anden terror, vil blive opkrævet for de omkostninger dette måtte påføre Media7.

Bestilling
Abonnementet på hosting, opdateringer etc. er for 12 måneder ad gangen, og når der er betalt for ydelsen refunderes ikke resterende abonnement heller ikke selvom man opsiger inden de 12 måneder er udløbet.

Særlige forhold
Der kan som tillæg til disse abonnementsbetingelser gælde særlige abonnement vilkår for særydelser eller tjenester. I så fald skal disse kunne gennemlæses i umiddelbar sammenhæng med produkternes præsentation på vor hjemmeside, og Media7 er forpligtet til ved kundens ordreafgivelse i disse situationer at medsende en trykt kopi af de betingelser, som afviger fra dette abonnementssæt.
3. mands rettigheder og bestilling af .dk domæner
Ved godkendelse af af disse betingelser anmoder jeg/vi Media7 om på mine/vore vegne, at foretage registrering af ibrugtagning af følgende domænenavn under .dk­domænet.
Samtidigt erklærer jeg/vi ved afsendelse af denne bestilling, at ibrugtagningen af det angivne domænenavn ikke krænker tredjemands rettigheder.

Media7 forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

Media7 har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden som reference.

Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved voldgift efter reglerne ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

Force majeure
Ved force majeure, som brand, eksplosion, vandskade, røgskade, hærværk, indbrud, tyveri, svigtende strømtilførelse eller lignende forhold udenfor Media7 kontrol bortfalder Media7 forpligtigelser så længe forholdet varer. Media7 påtager sig intet ansvar for advokatforbindelser og konsulenter i Danmark eller for forbindelser i udlandet.

 
W3C Validator results... W3C Validator results...